Nasz Facebook istagram Napisz do nas

certyfikat ekologii Na wagę kontakt Promocje Produkty ręcznie robione Produkty bezglutenowe Z gospodarstw

Regulamin kart rabatowych w sklepie stacjonarnym

REGULAMIN PROGRAMU KARTA RABATOWA

W SKLEPIE STACJONARNYM

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Program jest organizowany pod nazwą „Karta rabatowa” i jest zwany dalej: "Programem".
 2. Organizatorem Programu jest Swojski Spichlerz Justyna Żywiołek ul. Kilińskiego 22 64 42-218 Częstochowa i jest zwany dalej: „Organizatorem”.
 • WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
 1. Uczestnikiem Programu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Warunki uczestnictwa w Programie:
 3. a) osoba uczestnicząca w programie trzymuje kartę rabatową, na którą będzie zbierać pieczątki
 4. b) Uczestnik jest zobowiązany do okazania karty rabatowej przed lub tuż po dokonaniu zakupu
 5. c) za kwotę 50 zł (pięćdziesiąt złotych) na paragonie fiskalnym, otrzymuje jedną pieczątkę, za wielokrotność kwoty 50 zł (pięćdziesiąt złotych), odpowiednią wielokrotność pieczątek
 6. d) paragony nie łączą się, nie można sumować kwot z paragonów z różnych dni
 7. e) po zapełnieniu karty 12 (dwunastoma) pieczątkami, klient otrzymuje jednorazowy rabat w wysokości 5% (pięć procent) na kolejne zakupy w sklepie.
 8. f) zakup podczas wykorzystania rabatu nie uprawnia do otrzymania kolejnych pieczątek.
 9. g) karty rabatowe nie łączą się, maksymalny rabat wynosi 5% ( pięć procent)
 10. h) karta rabatowa nie łączy się z innymi rabatami, ani promocjami
 11. i) karta rabatowa wydawana jest na okres 6 (sześciu) miesięcy i po tym okresie traci ważność
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Programie lub w wyniku i w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem nagrody.
 2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Zgłoszenie udziału w Programie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru rabatu przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 • REKLAMACJE
 1. Reklamacje związane z Programem winny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, pod rygorem nieważności, na adres Organizatora podany w pierwszej części niniejszego Regulaminu nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ostatniego paragonu.
 2. Reklamacje rozpatruje Organizator Programu w terminie 30 dni od daty doręczenia reklamacji oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w formie pisemnej na adres wskazany w reklamacji.
 3. Decyzja Organizatora jest ostateczna i wiążąca. Od ostatecznej decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zasady przeprowadzenia Programu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 2. Niniejszy Regulamin Programu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.swojskispichlerz.pl.
 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie swojskispichlerz.pl.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl