Nasz Facebook istagram Napisz do nas

certyfikat ekologii Na wagę kontakt Promocje Produkty ręcznie robione Produkty bezglutenowe Z gospodarstw

Przepis na danie lub deser

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Przepis na danie lub deser” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Programu jest Swojski Spichlerz Justyna Żywiołek Al. Jana Pawła II 64 42-218 Częstochowa i jest zwany dalej: „Organizatorem”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym Swojski Spichlerz Justyna Żywiołek, w dniach 24 sierpnia 2015 roku do 20 września 2015 (do godziny 23:59:59).

§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Swojski Spichlerz Justyna Żywiołek,

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Swojski Spichlerz Justyna Żywiołek.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.,

b) wykonanie zadania konkursowego, polegającego na nadesłaniu przepisu na deser lub danie z produktów znajdujących się w ofercie sklepu Organziatora. Odpowiedź nie może być dłuższa aniżeli 500 znaków, musi być sporządzona w języku polskim oraz musi stanowić tekst, którego Uczestnik jest autorem i do którego posiada pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie.

c) Zadanie Konkursowe nie może zawierać w swojej treści zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe oraz nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak i praw autorskich osób trzecich. W razie naruszenia ww. obowiązku, Zgłoszenie nie będzie brało udziału w Konkursie i Komisja Konkursowa będzie uprawniona do wykluczania takich Zgłoszeń z Konkursu.

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy treść Zgłoszenia narusza ich prawa autorskie. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Uczestnik.

§ 3. NAGRODY

  1. Nagrodą w Konkursie dla każdego Uczestnika, który spełnił warunki z § 2 jest:

 

Paczka produktów przygotowanych przez Organizatora.


2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową, w składzie znanym tylko Organizatorowi. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

3. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia na profilu Facebook, jednego najciekawszego przepisu wybranego przez Komisję.

4.Organizator zobowiązuje się do poinformowania Laureata telefonicznie lub na portalu Facebook w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu.

5. Odbiór nagrody odbędzie się w czasie i miejscu ustalonym między Organizatorem a Laureatem.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku zmiany danych Laureata, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w Regulaminie. Jeżeli Organizatorowi nie uda się skontaktować Laureatem, przez 5 dni roboczych, prawo do Nagrody ostatecznie przepada na rzecz Organizatora.

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w wyniku i w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem nagrody.

2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§ 5. REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem winny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, pod rygorem nieważności, na adres Organizatora podany w pierwszej części niniejszego Regulaminu nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców na Stronie internetowej www.swojskispichlerz.pl.

2. Laureat Konkursu, który nie otrzymał nagrody może złożyć reklamację w terminie 14 dni od wskazanej w Regulaminie daty wydania nagród.

3. Reklamacje rozpatruje Organizator Konkursu w terminie 30 dni od daty doręczenia reklamacji oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w formie pisemnej na adres wskazany w reklamacji.

4. Decyzja Organizatora jest ostateczna i wiążąca. Od ostatecznej decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia Konkursowego przez Uczestników, za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobowych i informacji podanych przez Uczestnika Konkursu uniemożliwiające zidentyfikowanie i odnalezienie Zwycięzcy.

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych podawanych w formularzach przewidzianych Regulaminem jest Organizator. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu.

2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody.

4. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych, osoba musi zwrócić się z pisemnym zapytaniem do Organizatora. Odpowiedź na zapytanie jest przesyłana w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.

§ 7. PRAWA AUTORSKIE

1. Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego.

2. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Zadań Konkursowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz lokalnych sieci komputerowych,

c. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, d. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.

3. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Zadań Konkursowych, wprowadzania w nich zmian, w tym dokonywania skrótów, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych Zadań Konkursowych oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Zadań Konkursowych. Ponadto Organizatorowi przysługuje prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Zadań Konkursowych.

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w razie zgłoszenia roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Zadań Konkursowych, do której prawa nabył na mocy niniejszego regulaminu.

§ 8.DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego, w celu prawidłowego wydania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.swojskispichlerz.pl.

3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.swojskispichlerz.pl.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl