Nasz Facebook istagram Napisz do nas

certyfikat ekologii Na wagę kontakt Promocje Produkty ręcznie robione Produkty bezglutenowe Z gospodarstw

Podziel się rabatem z sąsiadem lub bratem

REGULAMIN KONKURSU

§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Podziel się rabatem z sąsiadem lub bratem” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Programu jest Swojski Spichlerz Justyna Żywiołek Al. Jana Pawła II 64 42-218 Częstochowa i jest zwany dalej: „Organizatorem”.

3. Obecny klient sklepu który skutecznie zarekomenduje, dokonanie zakupu sklepie on-line lub stacjonarnym, osobie nie będącej jeszcze klientem, jest znany dalej Polecającym.

4. Nowy klient sklepu który dokona zakupu w sklepie on-line lub stacjonarnym, dzięki rekomendacji osoby będącej już klientem, jest znany dalej Poleconym.

5. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.sklep.swojskispichlerz.pl oraz na profilu Facebook-owym Swojski Spichlerz Justyna Żywiołek, w dniach 11 stycznia2016 roku – 31 grudnia 2016 (do godziny 23:59:59).

§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.,

b) polecić znajomemu dokonanie zakupów w sklepie on-line lub stacjonarnym na kwotę minimum 30 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100), przy czym, koszt dostawy zakupów on-line nie wlicza się w kwotę zakupu, a jest kosztem który ponosi Uczestnik, zamawiający towar.

§ 3.NAGRODY

  1. Nagrodą w Konkursie dla każdego Uczestnika, który spełnił warunki z § 2 jest:

 

a)      dla polecającego: jednorazowy rabat wy wysokości 10% na zakupy w sklepie on-line lub stacjonarnym,

b)      dla polecanego: jednorazowy rabat wy wysokości 5% na zakupy w sklepie on-line lub stacjonarnym.

 

2.Nagrodę otrzyma każda osoba, która przedstawi Organizatorowi uzupełnioną „kartę polecenia”.

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w wyniku i w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem nagrody.

2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§ 5. REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem winny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, pod rygorem nieważności, na adres Organizatora podany w pierwszej części niniejszego Regulaminu nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców na Stronie internetowej www.swojskispichlerz.pl.

2. Laureat Konkursu, który nie otrzymał nagrody może złożyć reklamację w terminie 14 dni od wskazanej w Regulaminie daty wydania nagród.

3. Reklamacje rozpatruje Organizator Konkursu w terminie 30 dni od daty doręczenia reklamacji oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w formie pisemnej na adres wskazany w reklamacji.

4. Decyzja Organizatora jest ostateczna i wiążąca. Od ostatecznej decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia Konkursowego przez Uczestników, za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobowych i informacji podanych przez Uczestnika Konkursu uniemożliwiające zidentyfikowanie i odnalezienie Zwycięzcy.

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych podawanych w formularzach przewidzianych Regulaminem jest Organizator. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu.

2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody.

4. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych, osoba musi zwrócić się z pisemnym zapytaniem do Organizatora. Odpowiedź na zapytanie jest przesyłana w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.

§ 7.DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego, w celu prawidłowego wydania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.swojskispichlerz.pl.

3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.swojskispichlerz.pl.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl